fbpx

Moje služby

Ponúkam Vám komplexné spracovanie individuálnych projektov podľa vašich predstáv, od návrhu až po realizačný projekt. Zaoberám sa projektovaním pozemných stavieb, či už ide o novostavby,  ako sú klasické rodinné domy, moderné rodinné domy, bungalovy, chaty, garáže, prístrešky, atď.

Venujem sa tiež jestvujúcim stavbám, ak sa jedná o rekonštrukcie či modernizácie, napr. prístavba, nadstavba, zameranie a zakreslenie skutkového stavu, zateplenie budovy a pod.

Ak sa rozhodnete postaviť si rodinný dom, potrebujete najskôr architektonickú štúdiu, ktorú netreba podceňovať. Je to najdôležitejšia fáza návrhu stavby. Tu sa zapracovávajú požiadavky architektonické, dispozičné, možnosti pozemku, požiadavky na bývanie a pod. Je nutné poznať pritom zákony, vyhlášky, regulatívy a usmernenia. 

Taktiež je dôležitá správna orientácia domu na svetové strany. Pri umiestňovaní rodinného domu na parcelu je potrebné mať na pamäti urbanisticko-architektonické požiadavky, ktoré vyžaduje Slovenská technická norma č. 73 4301 – Budovy na bývanie.

Ak už je architektonická štúdia hotová, vypracuje sa projekt pre stavebné povolenie. Na projekte sa zúčastňuje ďalších min. 5 projektantov – profesistov.

Pre detailné vypracovanie projektu a ak chcete mať kontrolu nad svojimi investíciami sa objednáva realizačný projekt. Podľa neho sa vypracováva výkaz výmer a celkový položkový rozpočet stavby.

Zameranie stavieb

zameranie interiéru a fasády stavby, vyhotovenie dokumentácie zamerania (pôdorys, rez, pohľady)  

Projekty rodinných domov

individuálne projekty (novostavby rodinných domov, rekonštrukcie, prístavby, prestavby, nadstavby,  1-2 garáže, záhradné domčeky )

Doplnkové služby

osadenie stavby na pozemok, vykonávanie dozoru kvalifikovanej osoby, inžiniering, pri kolaudácii RD vám zabezpečím energetický certifikát 

 

Potrebné podklady

 

– geometrický plán – zameranie (polohopis + výškopis) s vyznačením inžinierských sietí a susedných budov, vyhotovuje geodet

– miestne regulatívy a usmernenia (max. výška zástavby, percento zastavanosti na ploche pozemku, podlažnosť a pod.) 

– obhliadka pozemku projektantom

– požiadavky na dom (počet osôb, zastavaná plocha, podlažnosť, počet a orientačná veľkosť priestorov a pod.)

– geologický prieskum (ak by únosnosť zeminy mohla spôsobiť problémy pri zakladaní stavby)

– konkrétne prípady vyžadujú konzultáciu so stavebným úradom

 

Ceny sú len orientačné, vyžiadajte si u nás cenovú ponuku. 
K cenám neúčtujem DPH, nakoľko nie som platca DPH.

Cenník

Názov projektuObsah projektuCena
Architektonická štúdia - AŠ kompletOsadenie na pozemok, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností , potrebné priečne rezy, všetky pohľady, 3D vizualizácie návrhu z exteriéru, stručná sprievodná správaod 550€
Architektonická štúdia - AŠ základNávrh rodinného domu spracovaný v digitálnej forme vo formáte pdf, ktorý obsahuje výkres situácie, osadenie RD na pozemok, pôdorysy všetkých podlaží, tabuľky miestností a všetky 2D pohľady.od 350€
Projekt pre stavebné povolenie - PSPSprievodná a súhrnná technická správa, aproximatívny náklad stavby, výkresy stavebnej časti v mierke M 1:100, projekt statiky, projekt vody a kanalizácie + prípojky, projekt vykurovania, elektroinštalácie s prípojkou a bleskozvod, projekt plynoinštalácie + prípojka (ak má byť zavedený), projekt protipožiarnej ochrany - PO, výpočet energetickej hospodárnosti budovy - EHBod 2.100€
Projekt pre realizáciu stavby - RP + PSPAko pre stavebné povolenie, mierka výkresov M 1:50, navyše výkazy materiálov, výkazy prvkov, stavebné detaily, položkový rozpočet, statika - výkresy tvaru a armovacie výkresy s výkazom výstužeod 2.800€
Zameranie interiéru a fasády stavby Vyhotovenie dokumentácie zamerania (pôdorys, rez, pohľady)

od 1 € /m²
zameranej plochy, minimálne 250€
Osadenie stavby RD na pozemok + prípojkySprievodná a súhrnná technická správa, situácia M 1:200, prípojky: voda, kanalizácia, plyn, elektro - NN500-600€
Inžiniering pre rodinný dom Vybavenie súhlasného stanoviska dotknutých orgánovod 290€
Poradenstvo na stavbe


40€/hod
+ 0,5€/km cesty jednosmerne
Výkon dozoru kvalifikovanej osoby na stavbe40€/hod
+ 0,5€/km cesty jednosmerne

 

Spolupracujem s profesistami

  1. statika
  2. zdravotechnika a plyn
  3. kúrenie
  4. elektroinštalácie
  5. požiarna ochrana