fbpx

Čo je radón?

Radón je prírodný rádioaktívny plyn bez farby a zápachu, ktorý vzniká premenou uránu obsiahnutého v zemskej kôre. Nachádza sa vo všetkých prírodných zložkách podložia, vo vzduchu aj vo vode a cez pukliny a póry v betóne prechádza aj do pobytových priestorov (miestností). Pre človeka tento plyn nie je tak nebezpečný ako jeho dcérske produkty, ktoré sa viažu na aerosoly a prachové častice vo vzduchu. Po vdýchnutí sa zachytávajú v pľúcach a tak prichádza k priamemu ožarovaniu buniek. Toto ožarovanie sa považuje za jednu z príčin vzniku rakoviny pľúc.

Ukážme si, čo píše Vyhláška č. 98/2018 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

Základné preventívne opatrenie na obmedzenie ožiarenia z radónu je:

a) stanovenie radónového indexu pozemku,

b) projektovanie opatrenia a vykonanie opatrenia na zabránenie prieniku radónu z geologického podložia stavebného pozemku do budovy,

c) odvetranie pôdneho radónu z geologického podložia stavebného pozemku mimo budovy,

d) zvýšenie tesnosti kontaktných konštrukcií a vytvorenie podtlaku pod budovou.

Stavebné materiály, ako zdroje prirodzenej rádioaktivity sú:

a) prírodné materiály

       1. kamencová bridlica, žula, granitoidy, porfýry, tuf, andezit, puzolán, láva,

       2. pieskovec, piesok, štrkopiesok, kaolín,

b) perlit, keramická kyselina,

c)  popolček, sadra s obsahom fosforu, fosforová troska, cínová troska, medená troska, červený kal ako rezíduum z výroby hliníka, rezíduá z výroby ocele, rezíduá z odkalísk po ťažbe hornín,

d) pórobetón, škvárobetón, betón, stavebné výrobky z pórobetónu, stavebné výrobky zo škvárobetónu,

Je veľa súkromných výrobcov stavebných materiálov na Slovensku, ktorí využívajú prírodné lokálne zdroje surovín, ale aj dovozcov materiálov zo zahraničia. Preto je potrebné používať na stavbu domu len certifikované materiály, ktoré prešli testami o hygienickej nezávadnosti.

Pri riešení otázok spojených s uvedenými ochrannými opatreniami je možné vychádzať hlavne z normy STN 730601 Ochrana stavieb proti radónu z podložia. 

Protokol o stanovení objemovej aktivity v pôdnom vzduchu je vyžadovaný hygienikom regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri návrhu na územné konanie. 

Protokol o meraní účinnosti protiradónových opatrení v pobytových priestoroch je vyžadovaný hygienikom regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri kolaudácii.

Stanovenie objemovej aktivity radónu môžu vykonávať len firmy (laboratóriá), ktoré sú držiteľmi povolenia Úradu verejného zadravotníctva SR. 

Pozrite si radónovú mapu:  

http://apl.geology.sk/radio

%d blogerom sa páči toto: